Vedení sportovního tréninku je služba jako každá jiná, má tedy svou cenu.

Cena tréninkové jednotky je nastavena na 150,- Kè a je platná pro celý školní rok 2012 - 2013.

Zájemci mají možnost navštívit buï: jeden zkušební trénink zadarmo(a tøeba už znovu nepøijít) nebo: každý desátý trénink absolvovat zadarmo. Za deset tréninkových jednotek tak zaplatíte vždy jen 9 x 150,- Kè.

Pokud se rodièe dohodnou s mateøským klubem hráèe, mohou se na platbì spolupodílet.

Nezøizuji žádné pøedplatné, protože pøedevším v zimním období jsou dìti èasto nemocné. Zaplatíte vždy jen to, co opravdu dostanete. Dohoda s rodièi o placení je individuální. Èinnost je provozována na základì živnostenského oprávnìní o Poskytování tìlovýchovných služeb v oblasti kopané a na vyžádání Vám bude vydán pøíjmový doklad
Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz

Statistiky stránek

TOPlist