Michal Kosmál

Jmenuji se Michal Kosmál, pracuji jako trenér brankáøù pøi SFC Opava a jsem osobou zodpovìdnou za zpùsob, jakým se pøipravují brankáøi v našem klubu. Mám za sebou bohatou hráèskou kariéru na profi úrovni – Kauèuk Opava, VTJ Hranice, Jiskra Staré Mìsto, FC Vítkovice, Fotbal Tøinec, FK Kunovice, FC Hluèín, SFC Opava. Tréninku mládeže se vìnuji od svých 21 let, témìø ve všech klubech jsem se vìtší èi menší mírou podílel na výchovì brankáøských nadìjí.

Po skonèení hráèské kariéry(2011) jsem se rozhodl vìnovat se výchovì brankáøù naplno. Není to pro mne jen placená práce, ale také touha uskuteènit své vnitøní poslání. Tìším se na všechny, kteøí najdou chu a odvahu udìlat krok nahoru. Vydat se cestou nároèného brankáøského tréninku, døiny a odøíkání, u které však stále zùstanete dìtmi, které si chtìjí pøedevším hrát a bavit se.

Nezapomeòte si poznamenat kontakt: tel. 608 867 869, mail: michal@brankohrani.cz

Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz

Statistiky stránek

TOPlist