Výuka probíhá v období Záøí – Èerven, stejnì jako školní rok. Pøihlásit se však mùžete kdykoli v prùbìhu roku.
Tréninky se uskuteèní po dohodì s rodièi dìtí, termíny jsou však omezené.

K dispozici jsou tréninkové plochy:

SFC Opava za koupalištìm

umìlá tráva Kylešovice

v zimním období tìlocvièna sportovní školy Kylešovice.

Pøestože pracuji jako trenér brankáøù pro SFC Opava, jedná se o soukromou aktivitu. Úèastníky výuky to tedy nezavazuje ke spolupráci s klubem SFC Opava.

Na konci školního roku dostane každý úèastník Úèastnický list Brankohraní jako doklad o úspìšném absolvování výuky. Na památku si odnese také trièko s potiskem jako vzpomínku na hodiny vlastní, dobøe odvedené práce. A spousta dalších nápadù èeká ještì na svou realizaci.
Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte a napište mi!

Michal Kosmal foto

E-mail: michal@brankohrani.cz

Statistiky stránek

TOPlist